Emisní podmínky

(dle § 8 až 11 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů)

Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi dluhopisů. Dluhopisy jsou vydávány v souladu se Zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, společností Vratné lahve s.r.o., se sídlem Radoušova 16, 537 01 Chrudim, IČ: 06760325, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40988. 

1. Náležitosti dluhopisu

Emitent: Vratné lahve s.r.o., IČ: 06760325, se sídlem Radoušova 16, 537 01 Chrudim (dále jen: „sídlo emitenta“)

Název: Dluhopis Vratné lahve 8/2026

Jmenovitá hodnota: 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých)

Dostupnost emisních podmínek: S emisními podmínkami se lze seznámit na internetových stránkách emitenta na adrese www.vratne-lahve.cz/dluhopisy_826. Emisní podmínky byly zveřejněny dne 01. 06. 2021.

Výnos dluhopisu: Výnos dluhopisu se skládá z kuponu vypláceného na účet majitele dluhopisu a dále je určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho vyšším emisním kurzem (viz článek 7 těchto emisních podmínek). 

Datum emise: 1. 6. 2021

Způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu: Splacení jmenovité hodnoty dluhopisu bude prováděno bezhotovostně převodem na bankovní účet sdělený za tímto účelem oprávněnými osobami emitentovi, v příslušný den výplaty, a to bez nutnosti předložení dluhopisu. Podmínky výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu jsou dále upřesněny v článku 13.1 těchto emisních podmínek. 

Forma dluhopisu: listinný cenný papír na řad, který je reprezentován Hromadnou listinou

Datum splatnosti dluhopisu: splatnost dluhopisu 5 let (slovy: pět let), tj. 01. 06. 2026

Oprávněnou osobou je ve vztahu k emisním podmínkám osoba, která je vlastníkem dluhopisu ve smyslu článku 2 emisních podmínek nebo jeho zmocněncem, který předloží plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem vlastníka dluhopisu ve smyslu článku 2 emisních podmínek. Za den splacení se u bezhotovostního převodu považuje den, kdy bude příslušná částka odepsána z účtu emitenta.

Emitent prohlašuje, že se zavazuje splatit dlužnou částku způsobem uvedeným v emisních podmínkách. Činnosti týkající se vydání dluhopisů a splacení dluhopisů si emitent zabezpečuje sám. Některé výrazy používané v těchto emisních podmínkách jsou definovány v článku 14 těchto emisních podmínek. 

2. Obecná charakteristika dluhopisů

Podoba dluhopisů

Dluhopisy jsou ve formě na řad, jsou vydávány jako individuální dluhopisy v počtu 200 (slovy: dvě stě) kusů v jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a jsou nahrazovány a reprezentovány Hromadnou listinou. Každý z dluhopisů nese číselné označení číselné řady od 2026/8/001 do 2026/8/200. Na Hromadné listině budou vyznačena čísla nahrazených dluhopisů, jméno, příjmení, datum narození (anebo rodné číslo) a adresa trvalého bydliště (u fyzických osob) anebo firma, IČO a adresa sídla (u právnických osob) prvního vlastníka dluhopisů. 

Vlastníci dluhopisů a převod dluhopisů

Práva spojená s dluhopisem je oprávněna ve vztahu k emitentovi vykonávat pouze osoba uvedená v seznamu vlastníků vedeném emitentem, není-li zákonem stanoveno jinak. Vlastníkem dluhopisu je osoba uvedená ve Smlouvě o upsání a koupi dluhopisů. Převoditelnost dluhopisu je omezena. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí pouze na základě Smlouvy o upsání a koupi dluhopisů uzavřené s emitentem. Vlastník má právo dluhopisy předčasně prodat emitentovi na základě podmínek uvedených v článku 13.4 těchto emisních podmínek. Emitent má právo odkoupené dluhopisy prodat na základě Smlouvy o upsání a koupi dluhopisů novým vlastníkům, nebo může rozhodnout o jejich zániku. 

3. Lhůta pro upisování emise dluhopisu

Dluhopisy mohou být vydány jednorázově nebo postupně. Počátek lhůty pro upisování dluhopisu (dále též „emisní lhůta”) je stanovena na 01. 06. 2021 a konec emisní lhůty je stanoven na 30. 11. 2023. Emitent je oprávněn vydat dluhopisy do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po uplynutí emisní lhůty, přičemž je emitent povinen stanovit dodatečnou emisní lhůtu, která skončí nejpozději v den rozhodný pro splacení dluhopisu a uveřejnit ji stejným způsobem jako tyto emisní podmínky.

4. Emisní kurz

Výši emisního kurzu všech dluhopisů určuje pro jednotlivá období emise následující tabulka: 

Měsíc Emisní kurz

červen 2021 100,00%

červenec 2021 100,67%

srpen 2021 101,33%

září 2021 102,00%

říjen 2021 102,67%

listopad 2021 103,33%

prosinec 2021 100,00%

leden 2022 100,67%

únor 2022 101,33%

březen 2022 102,00%

duben 2022 102,67%

květen 2022 103,33%

červen 2022 100,00%

červenec 2022 100,67%

srpen 2022 101,33%

září 2022 102,00%

říjen 2022 102,67%

listopad 2022 103,33%

prosinec 2022 100,00%

leden 2023 100,67%

 

Měsíc Emisní kurz

únor 2023 101,33%

březen 2023 102,00%

duben 2023 102,67%

květen 2023 103,33%

červen 2023 100,00%

červenec 2023 100,67%

srpen 2023 101,33%

září 2023 102,00%

říjen 2023 102,67%

listopad 2023 103,33%

prosinec 2023 100,00%

leden 2024 100,67%

únor 2024 101,33%

březen 2024 102,00%

duben 2024 102,67%

květen 2024 103,33%

červen 2024 100,00%

červenec 2024 100,67%

srpen 2024 101,33%

září 2024 102,00%

 

Měsíc Emisní kurz

říjen 2024 102,67%

listopad 2024 103,33%

prosinec 2024 100,00%

leden 2025 100,67%

únor 2025 101,33%

březen 2025 102,00%

duben 2025 102,67%

květen 2025 103,33%

červen 2025 100,00%

červenec 2025 100,67%

srpen 2025 101,33%

září 2025 102,00%

říjen 2025 102,67%

listopad 2025 103,33%

prosinec 2025 100,00%

leden 2026 100,67%

únor 2026 101,33%

březen 2026 102,00%

duben 2026 102,67%

květen 2026 103,33%

 

5. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je stanovena na 20 000 000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona o dluhopisech vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci lhůty pro upisování emise postupně po částech (v tranších). Cenou úpisu dluhopisů se rozumí celková jmenovitá hodnota dluhopisů upisovaných jedním upisovatelem násobená jejich emisním kurzem. Cena úpisu dluhopisů se zaokrouhlí na haléře. Oznámení o případných dalších tranších emise dluhopisů se zveřejňují na internetových stránkách emitenta. 

6. Upisování dluhopisů, splácení emisního kurzu, předání dluhopisů

Datum emise dluhopisů je 01. 06. 2021 (dále jen „datum emise”). Místem upisování dluhopisů je sídlo emitenta. Vydání dluhopisů bude probíhat na základě uzavřené Smlouvy o upsání a koupi dluhopisů a oproti splacení minimální částky emisního kursu dluhopisu na bankovní účet emitenta č. 115-7450050277/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Upsané dluhopisy budou nahrazeny a reprezentovány Hromadnou listinou. Místem předání Hromadné listiny je sídlo emitenta. V případě uzavření Smlouvy o upsání a koupi dluhopisů prostřednictvím doporučené zásilky České pošty, s.p., kurýrní služby, nebo mimo sídlo emitenta, bude Hromadná listina odesílána majiteli doporučeně prostřednictvím České pošty, s.p. na korespondenční adresu, a to vždy v měsíci lednu každého roku. Hromadná listina ruší platnost předchozích kupujícímu vydaných Hromadných listin a reprezentuje všechny kupujícím splacené dluhopisy této emise, vyjma dluhopisů zpětně odkoupených emitentem od kupujícího. 

Na dluhopisu, resp. Hromadné listině bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob) anebo obchodní firma nebo název, IČ (u právnických osob), adresa trvalého bydliště nebo sídla prvního vlastníka dluhopisu a číselné označení dluhopisu, resp. na Hromadné listině čísla nahrazených dluhopisů. Tyto údaje budou zapsány do seznamu vlastníků dluhopisů, včetně e-mailového kontaktu a bankovního spojení vlastníka, a dluhopisy, resp. Hromadná listina budou předány, nebo zaslány doporučenou poštovní zásilkou prvnímu vlastníkovi. Vlastnictví dluhopisů přechází na vlastníka převzetím dluhopisu v sídle emitenta či převzetím doporučené zásilky od České pošty, s.p. 

7. Výpočet výnosu dluhopisů 

Způsob úročení

Výnosem z dluhopisů je:

7.1 Kupon vyplácený na účet majitele dluhopisu. Výplata kuponu bude probíhat pravidelně v měsíci červnu a prosinci každého roku, a to ve výši 4,0 % (slovy: čtyři procenta) z jmenovité hodnoty. 

7.2 Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu k datu splatnosti jmenovité hodnoty a jeho nižším emisním kurzem platným v termínu splacení emisního kurzu dluhopisu; nebo v případě prodeje dluhopisu emitentovi před datem splatnosti jmenovité hodnoty rozdíl mezi hodnotou emisního kurzu při prodeji dluhopisu emitentovi a jeho nižším emisním kurzem platným v termínu splacení emisního kurzu dluhopisu. 

Právo na výnos dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisy dle Smlouvy o upsání a koupi dluhopisů. Oddělení práva na výnos dluhopisu od dluhopisu se vylučuje. Částka výnosu ze všech dluhopisů vlastníka této emise dluhopisů se za účelem výpočtu výnosu zaokrouhluje na haléře. 

8. Zdaňování výnosu dluhopisů

Splacení jmenovité hodnoty dluhopisů budou prováděny bez srážky daní, případně bez poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude emitent povinen hradit vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků. 

Ke dni schválení emisních podmínek jsou výnosy z dluhopisu zdaňovány v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, přičemž z výnosu dluhopisů (úroku) je u fyzické osoby (poplatníka) srážena daň ve výši 15% a u právnické osoby, která je českým daňovým rezidentem (nebo u české stálé provozovny právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), je výnos z dluhopisu součástí jejího obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů právnických osob. Celková částka jmenovité hodnoty dluhopisů se po zdanění výnosu dluhopisu daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně zaokrouhluje na haléře. 

V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým nerezidentem je nutné přihlédnout ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění, je-li sjednána. Veškeré výše uvedené skutečnosti mají pouze informativní charakter a v žádném případě je nelze chápat jako vyjádření právního názoru na daňovou povinnost tuzemských subjektů v oblasti cenných papírů (dluhopisů). Kvalifikovaný výklad zákona č. 586/1992 Sb. a navazujících právních předpisů může poskytnout kterýkoliv licencovaný daňový poradce nebo příslušná instituce spadající pod Ministerstvo financí České republiky (Finanční úřad, Finanční ředitelství).  

9. Promlčení práva z dluhopisů 

Promlčení práv z dluhopisu se řídí právním řádem České republiky. Ke dni schválení těchto emisních podmínek se práva spojená s dluhopisy promlčují uplynutím 10 (deseti) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé, a to na zákl. § 42 zákona 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších právních předpisů. 

10. Schůze vlastníků dluhopisů

Působnost a svolání schůze vlastníků dluhopisů 

Emitent nebo vlastník dluhopisu nebo vlastníci dluhopisů mohou svolat schůzi vlastníků dluhopisů (dále jen „schůze”), je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech vlastníků dluhopisů, a to v souladu s těmito emisními podmínkami. Organizačně a technicky schůzi zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo schůzi svolává, pokud nejde o případ, kdy emitent porušil svoji povinnost bez zbytečného odkladu svolat schůzi vlastníků a schůzi vlastníků svolá namísto emitenta vlastník sám. V tomto případě jdou náklady spojené se schůzí vlastníků k tíži emitenta. Náklady spojené s účastí na schůzi nese vlastník dluhopisu. Emitent bez zbytečného odkladu svolá schůzi a vyžádá si jejím prostřednictvím stanovisko vlastníků dluhopisů v případě: 

10.1 Návrhu změny nebo změn emisních podmínek; to neplatí, pokud se jedná pouze o takovou změnu, ke které podle platných právních předpisů není zapotřebí souhlasu vlastníků dluhopisů. Změna těchto údajů nesmí způsobit vlastníkům dluhopisů újmu a náklady spojené se změnou nese emitent, 

10.2 návrhu na přeměnu emitenta (dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, vše dále jen „právní předpisy”), 

10.3 návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici s podnikem nebo jeho částí (dle příslušných ustanovení právních předpisů) bez ohledu na to, kterou smluvní stranou emitent je, za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné splacení dluhopisu nebo vyplacení výnosu dluhopisu, 

10.4 je-li v prodlení s uspokojením práv spojených s emitovanými dluhopisy déle než 7 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 

10.5 návrhu o podání žádosti o vyřazení dluhopisů z obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídle v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor (dále jen „členský stát“), nebo 

10.6 změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit závazky vyplývající z jím vydaných dluhopisů. Emitent svolá schůzi, navrhuje-li společný postup v případě, že by dle mínění emitenta mohlo dojít nebo došlo ke kterémukoli případu neplnění závazků dle článku 13.3 těchto emisních podmínek. Oznámení o svolání schůze je svolavatel povinen uveřejnit způsobem stanoveným v článku 13.5 emisních podmínek nejpozději 15 (patnáct) dnů přede dnem konání schůze. Je-li svolavatelem vlastník dluhopisů nebo vlastníci dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání schůze ve stejné lhůtě doručit emitentovi na adresu sídla emitenta. Oznámení o svolání schůze musí obsahovat alespoň (i) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo emitenta, (ii) označení dluhopisů v rozsahu minimálně název dluhopisu a datum emise, (iii) místo, datum a hodinu konání schůze, přičemž místem konání schůze může být pouze místo v Praze, Pardubicích, nebo Chrudimi; datum konání schůze musí připadat na den, který je pracovním dnem a hodina konání schůze nesmí být dříve než v 16.00 hod. a (iv) program jednání schůze, včetně úplných návrhů usnesení k jednotlivým bodům jednání. Schůze je oprávněna rozhodovat pouze v návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání. 

Osoby oprávněné účastnit se schůze a hlasovat na ní 

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten vlastník dluhopisu, který předloží Hromadnou listinu nahrazující vlastněné dluhopisy, nebo prokáže svou totožnost jako vlastník dluhopisu občanským průkazem nebo jiným osobním dokladem před konáním schůze (den konání schůze je nazýván jako „rozhodný den pro účast na schůzi”). S dluhopisy, které byly v majetku emitenta ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků, a které k tomuto dni nezanikly z rozhodnutí emitenta ve smyslu článku 13.4 těchto emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášení schopnosti schůze. Emitent je povinen účastnit se schůze, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou oprávněni účastnit se schůze hosté přizvaní emitentem. 

Průběh schůze, rozhodování schůze 

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní vlastník dluhopisu nebo vlastníci dluhopisů oprávněných hlasovat, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30% celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených, nebo emitentem neodkoupených dluhopisů. Před zahájením schůze poskytne emitent, sám nebo prostřednictvím svého zmocněnce, informaci o počtu všech dluhopisů, jejichž vlastníci jsou v souladu s emisními podmínkami oprávněni se schůze účastnit a hlasovat na ní. Schůzi svolané emitentem předsedá předseda jmenovaný emitentem. Schůzi svolané vlastníkem dluhopisu nebo vlastníky dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných vlastníků dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na příslušné schůzi hlasovat. Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu s tím, že je vázán usnesením schůze, anebo kontrolou plnění emisních podmínek. Takového společného zástupce může schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo jej nahradit jiným společným zástupcem. Schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. Počet hlasů každého vlastníka dluhopisu odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě vydaných a dosud nesplacených dluhopisů. Ke změně emisních podmínek nebo k ustavení a odvolání společného zástupce vlastníků dluhopisů je nutný souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. Pokud během čtvrt hodiny od stanoveného začátku schůze není tato schůze usnášeníschopná, pak (i) svolatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní schůzi vlastníků tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků. Konání náhradní schůze vlastníků s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků. Náhradní schůze vlastníků je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v prvním odstavci. 

Zápis z jednání 

Není-li zákonem stanoveno jinak, vypracuje svolavatel do 30 (třiceti) dnů ode dne konání schůze zápis o schůzi, ve kterém uvede závěry schůze, zejména usnesení, která taková schůze přijala. Emitent je povinen do 30 (třiceti) dnů ode dne konání schůze uveřejnit všechna rozhodnutí schůze, a to způsobem, kterým uveřejnil tyto emisní podmínky. 

11. Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating) 

Emitentovi není známo, že by bylo provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating). 

12. Obchodovatelnost dluhopisů 

Emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému. 

13. Další práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu 

S dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva, ani žádná hlasovací práva či práva. Dluhopisy zakládají přímé, nepodřízené a nepodmíněné závazky emitenta, které jsou a budou mezi sebou navzájem vzájemně rovnocenné (pari passu). Emitent se dále zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi vlastníky dluhopisů stejně. Činnosti administrátora spojené se splacením jmenovité hodnoty dluhopisů bude zajišťovat v souladu s těmito emisními podmínkami sám emitent. 

13.1 Způsob výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu 

Emitent se zavazuje, že ke dni splatnosti dluhopisu splatí jeho jmenovitou hodnotu. Emitent se zavazuje splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů výlučně v českých korunách. V případě, že česká měna zanikne a bude nahrazena měnou EUR, bude 

13.1.1 denominace dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu s platnými právními předpisy, a 

13.1.2 všechny peněžité závazky z dluhopisů budou automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz české měny na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítávací poměr) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení české měny (i) se v žádném ohledu nedotkne existence závazků emitenta vyplývajících z dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pro vyloučení pochybností nebude považován ani za změnu emisních podmínek ani za případ neplnění závazků dle emisních podmínek. Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena vlastníkům dluhopisů v souladu s daňovými, devizovými a jinými příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby. 

Splacení jmenovité hodnoty dluhopisů bude po případném zdanění výnosu dluhopisu provedeno k datu uvedenému v emisních podmínkách. Připadne-li den výplaty na jiný než pracovní den, vznikne emitentovi povinnost zaplatit předmětné částky v nejbližší následující pracovní den, aniž by byl povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad. Pracovním dnem se rozumí jakýkoliv kalendářní den (vyjma soboty a neděle), v němž jsou banky v České republice běžně otevřeny pro veřejnost a v němž se provádí vypořádání plateb v českých korunách. 

Za formu výplaty je považována výplata jmenovité hodnoty po případném zdanění výnosu dluhopisu, a to převodem na bankovní účet sdělený za tímto účelem oprávněnými osobami emitentovi, v příslušný den výplaty, a to bez nutnosti předložení dluhopisu, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o předčasné splacení podle bodu 13.2 těchto emisních podmínek. Vlastník dluhopisu je případnou změnu čísla bankovního spojení povinen písemně sdělit emitentovi ve lhůtě minimálně 5 (pěti) pracovních dnů před dnem výplaty. Tato žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem.

Za den splacení se považuje den, kdy bude příslušná částka odepsána z účtu emitenta. Splacení dluhopisu jakož i poměrného výnosu přede dnem jejich splatnosti se připouští pouze za podmínek uvedených v těchto emisních podmínkách. 

Závazek splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána vlastníkovi dluhopisu v souladu s řádnou instrukcí podle předchozího odstavce. 

13.2 Předčasné splacení dluhopisů

Emitent má právo dle své úvahy předčasně splatit všechny dosud nesplacené dluhopisy ke kterémukoli datu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem 13.5 těchto emisních podmínek nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 30 (třicet) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (dále též „den předčasné splatnosti dluhopisů“). Oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí emitenta podle tohoto článku těchto emisních podmínek je neodvolatelné a zavazuje emitenta předčasně splatit všechny dosud emitované dluhopisy. V takovém případě budou všechny nesplacené dluhopisy splaceny ve výši aktuálního emisního kurzu. 

Vlastník dluhopisů je oprávněn požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty dluhopisů přede dnem konečné splatnosti dluhopisů v souladu s ustanovením článku 13.4 těchto emisních podmínek. 

13.3 Případy neplnění závazků 

Kterákoli z níže uvedených skutečností, pokud nastane po datu emise, bude považována za případ neplnění závazků (každá z takových skutečností dále jen „případ neplnění závazků”: 

13.3.1 Emitent nezaplatí oprávněným osobám jmenovitou hodnotu vyplývající z dluhopisů v příslušný den splatnosti a takové porušení zůstane nenapraveno emitentem déle než 10 pracovních dní od takového dne splatnosti; nebo 

13.3.2 emitent poruší jakýkoliv závazek vyplývající z těchto emisních podmínek (kromě závazků, na které se vztahuje článek 13.3.1 a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 10 pracovních dní ode dne, kdy byl emitent na takové porušení písemně upozorněn kterýmkoliv vlastníkem dluhopisu, nebo ode dne, kdy se sám o takovém porušení dozvěděl, podle toho, který den nastal dříve; nebo 

13.3.3 emitent neuhradí jakýkoli peněžitý závazek vyplývající z Finančního dluhu ke dni jeho splatnosti nebo do konce případné náhradní lhůty pro plnění nebo porušení není napraveno ve lhůtě dohodnuté s věřitelem, popř. nedojde k jiné dohodě s věřitelem o době splatnosti těchto závazků. To neplatí

13.3.3.1 o takových peněžitých závazcích emitenta, které svou výší v souhrnu nepřevýší 3 000 000 Kč (slovy: tři milióny korun českých), nebo ekvivalent této hodnoty v jakékoli jiné měně a 

13.3.3.2 pro takové peněžité závazky, u nichž emitent v dobré víře namítá zákonem předepsaným způsobem neplatnost co do výše nebo důvodu a po vydání pravomocného rozhodnutí ve věci, kterým byl emitent uznán povinným platit, platbu uskuteční ve lhůtě v takovém pravomocném rozhodnutí stanovené. 

13.3.4 „Finančním dluhem” se pro účely těchto emisních podmínek rozumí jakýkoliv závazek nebo závazky emitenta k peněžitému plnění vyplývající z:

13.3.4.1 bankovních a jiných úvěrů a půjček a k nim náležejících příslušenství, 

13.3.4.2 všech ostatních forem dluhového financování, 

13.3.4.3 swapových smluv, termínových měnových a úrokových obchodů a ostatních derivátů a 

13.3.4.4 jakýchkoli ručení poskytnutých emitentem; nebo 

13.3.5 nastala některá z následujících situací: 

13.3.5.1 Emitent navrhl soudu (či jinému případně příslušnému orgánu) prohlášení konkurzu na majetek emitenta; nebo 

13.3.5.2 emitent požádal soud (či jiný případně příslušný orgán) o povolení ochranné lhůty; nebo 

13.3.5.3 emitent navrhl vyrovnání; nebo 

13.3.5.4 emitent nebo jiná osoba podala návrh s obdobnými účinky na majetek, závazky a pohledávky emitenta jako mají návrhy uvedené výše; nebo 

13.3.5.5 soud či jiný orgán příslušné jurisdikce prohlásil na majetek emitenta konkurs; nebo

13.3.5.6 soud či jiný orgán příslušné jurisdikce povolil emitentovi ochrannou lhůtu; nebo 

13.3.5.7. soud či jiný orgán příslušné jurisdikce povolil vyrovnání; nebo 

13.3.5.8 soud či jiný orgán příslušné jurisdikce vydal rozhodnutí s obdobnými účinky na majetek, závazky a pohledávky emitenta jako mají rozhodnutí uvedená výše; nebo 

13.3.6 bylo vydáno pravomocné rozhodnutí soudu příslušné jurisdikce nebo přijato usnesení valné hromady Emitenta o zrušení emitenta s likvidací nebo bylo vydáno pravomocné rozhodnutí či přijato usnesení jakéhokoliv subjektu mající obdobný účinek. 

Pokud nastane jakýkoliv případ neplnění závazků, stále trvá a dosud nenastal den konečné splatnosti dluhopisů, může schůze rozhodnout o povinnosti emitenta předčasně splatit dluhopisy (dále jen „realizační rozhodnutí”). Emitent je povinen v případě přijetí realizačního rozhodnutí splatit aktuální emisní kurz všech nesplacených dluhopisů. Tyto částky, nestanou-li se v souladu s těmito emisními podmínkami nebo zákonem o dluhopisech automaticky splatné dříve, se stávají splatnými 120. (sto dvacátý) den ode dne přijetí realizačního rozhodnutí. Emitent je dále povinen bez zbytečného odkladu po přijetí realizačního rozhodnutí tuto skutečnost oznámit vlastníkům dluhopisů způsobem uvedeným v článku 13.5 těchto emisních podmínek. 

13.4 Odkup dluhopisu emitentem před splatností jeho jmenovité hodnoty

Vlastník dluhopisů je oprávněn požádat emitenta písemnou formou o odkoupení všech nebo části jím vlastněných dluhopisů této emise před datem splatnosti jejich jmenovité hodnoty (dále jen „odkup“ nebo „odkoupení“). Písemná žádost o odkoupení dluhopisů emitentem musí obsahovat údaje o vlastníkovi uvedené na Hromadné listině a počet dluhopisů, které chce vlastník prodat. Odkup dluhopisu od vlastníka se dále řídí těmito podmínkami: 

13.4.1 Emitent odkoupí dluhopis od jeho vlastníka, pokud od splacení jeho emisního kurzu uplynul alespoň 1 (slovy: jeden) rok. 

13.4.2 K jednomu datu odkupu prostřednictvím jedné žádosti o odkup může vlastník požádat o odkup jím vlastněných dluhopisů v počtu 1 ks (slovy jeden kus). 

13.4.3 Jeden vlastník dluhopisů může k jednomu datu odkupu požádat o odkup 100 % (slovy: sto procent) jím vlastněných dluhopisů. 

13.4.4 Emitent odkoupí upsané dluhopisy od vlastníka do 90 (slovy: devadesáti) dní od doručení žádosti emitentovi, nebo v datu splatnosti jmenovité hodnoty, podle toho, který termín nastane dříve. 

13.4.5 Připadne-li datum odkupu na den, který není pracovním dnem, bude tato platba provedena první následující pracovní den bez nároku na vyplacení výnosu za toto odsunutí platby. 

13.4.6 Při odkupu se uplatňuje zdanění výnosů uvedené v článku 8 těchto emisních podmínek. 

13.4.7 Odkup dluhopisu bude proveden převodem na bankovní účet uvedený ve Smlouvě o upsání a koupi dluhopisů, neuvede-li vlastník dluhopisů v žádosti o odkup jiný bankovní účet. V takovém případě musí být tato žádost opatřena úředně ověřeným podpisem. 

Odkoupené dluhopisy nezanikají a je na uvážení emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a případně je znovu prodá, či rozhodne o jejich zániku. V takovém případě dluhopisy bez dalšího zanikají z titulu splynutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě. 

13.5 Oznámení 

Jakékoli oznámení vlastníkům dluhopisů dle těchto emisních podmínek bude platné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na webových stránkách společnosti Vratné lahve s.r.o., www.vratne-lahve.cz. Za datum každého oznámení se bude považovat datum prvního uveřejnění. Oznámení o uveřejnění emisních podmínek, včetně místa, kde je možné se seznámit s emisními podmínkami a příp. oznámení o vydání dluhopisů budou zveřejněna též na výše uvedených stránkách společnosti. 

13.6 Rozhodné právo a jazyk 

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky. Soudem příslušným k řešení veškerých sporů mezi emitentem a vlastníkem dluhopisu v souvislosti s dluhopisy, vyplývající z těchto emisních podmínek je Městský soud v Praze. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do angličtiny anebo do dalších jazyků. V takovém případě, pokud dojde k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká. 

14. Definice 

Pro účely těchto emisních podmínek mají následující pojmy níže uvedený význam: 

„Datum emise” znamená datum označující první den, kdy může dojít k vydání dluhopisů prvnímu nabyvateli a které je stanoveno v těchto emisních podmínkách. 

„Den předčasné splatnosti dluhopisů” má význam uvedený v článku 13.2. 

„Dluhopisy” má význam uvedený v úvodní části těchto emisních podmínek. 

„Emisní lhůta” má význam uvedený v článku 3 těchto emisních podmínek. 

„Emisní podmínky” znamená tyto emisní podmínky vypracované v souladu se Zákonem o dluhopisech. 

„Vlastník dluhopisu” má význam uvedený v článku 2 těchto emisních podmínek. 

„Případ neplnění závazků” má význam uvedený v článku 13.3 těchto emisních podmínek. 

„Schůze” znamená schůzi vlastníků dluhopisů, jak je uvedeno v článku 10 těchto emisních podmínek. 

„Sídlo emitenta” znamená aktuální sídlo emitenta, jak je uvedeno v článku 1 těchto emisních podmínek. 

„Zákon o dluhopisech” znamená Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. 

Vratné lahve s.r.o. | Radoušova 16, 537 01 Chrudim | IČ: 06760325 | www.vratne-lahve.cz | +420 725 153 555 | info@vratne-lahve.cz

Menu
Zavřít

Košík

Historie prohlížení

Close

Vítejte u nás!

Vaše osobní údaje budou použity pro umožnění přístupu do vašeho účtu, jeho správu a další potřeby popsané na stránce ochrana osobních údajů.

Už máte účet?

Zavřít

Zavřít

Kategorie