Během pár týdnů pro vás spustíme nové a lepší vratne-lahve.cz

 

Zatím nás můžete sledovat na Facebooku nebo Instagramu.

V případě potřeby nás kontaktujte na 606 605 595 nebo na zakaznik@vratne-lahve.cz

 

Pravidla sociálního podniku – pardubická prodejna Vratné lahve

Společnost Symbio food s.r.o. je environmentální sociální podnik, který v roce 2018 získal dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Vratné lahve“ reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0009829. Cílem realizovaného projektu je přispívat provozem prodejny „Vratné lahve“ ke snižování produkce plastového odpadu v Pardubicích. Sociálním posláním je poté zaměstnávání osob pečujících o malé děti a nezaměstnané osoby 50+ s možností flexibilních forem práce.


Společnost naplňuje níže uvedené principy environmentálního sociálního podnikání:


Sociální prospěch:

1.integrace osob ze znevýhodněných skupin

2.účast zaměstnanců a členů na směřování podniku


Ekonomický prospěch:

1. případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů

2. nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích

3. alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech


Environmentální prospěch:

1. podnikatelské aktivity podniku, skrze které podnik naplňuje společensky prospěšní cíl, mají environmentální rozměr – Vratné lahve svou činností snižují produkci plastového odpadu v regionu.

2. zohledňování environmentálních aspektů ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků a/nebo poskytování služeb včetně environmentálně příznivého úřadování


Místní prospěch:

1. přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky

2. využívání přednostně místních zdrojů

3. spolupráce sociálního podniku s místními aktéry


Směrnice o naplňování environmentálním prospěchu

Společnost Symbio food s.r.o. se v rámci své činnosti zavazuje k environmentálnímu prospěchu, zejména:

• Sledovat a dodržovat platné legislativní předpisy, normy týkajících se ochrany životního prostředí a likvidace odpadů

• Při své činnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí

• přijímat opatření pro neustálé zlepšování v oblasti ochrany životního prostředí

• motivovat zaměstnance k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí

• při vlastní činnosti podniku minimalizovat negativní dopady na životní prostředí

• v odběratelsko-obchodních vztazích preferovat takové dodavatele výrobků a služeb, kteří prokáží ekologickou šetrnost výrobku, energetickou úspornost, recyklovatelnost či výrobky přímo pocházející z recyklovaného procesu výroby

• předcházet vzniku nadměrného vytváření odpadů, znečištění ovzduší a půdy

• naplňovat environmentálně příznivé úřadování


__

Od začátku roku 2020 společnost díky prodeji ve vratných lahvích snížila produkci jednorázových obalů o více než 541 kg.


Úspora je počítána z prodejů provozovny “Vratné lahve” spol. Symbio food s.r.o. v Pardubicích. Výpočet vychází z průměrné hmotnosti běžných obalů ekvivalentních k jednotlivým velikostním variantám použitých lahví.